ข้อมูลองค์กร

ชื่อบริษัท

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท

0107559000478


ทุนจดทะเบียน

220 ล้านบาทถ้วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561


ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

219,999,519.50 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561


ประเภทธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์


ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

53 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร


ที่ตั้งสำนักงานภูเก็ต

469 หมู่ 6 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ปีที่ก่อตั้ง

2532

ปี พ.ศ.

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น

0.50

บาท (ห้าสิบสตางค์)