สารจากประธานกรรมการ

ผลการดำเนินงานในปี 2561 มีรายได้อยู่ที่ 311.73 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6.07% จากปีก่อน

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ "TITLE" เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดภูเก็ตมีตลาดเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่ต้องการถือครองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการลงทุนซึ่งปัจจุบันมีกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแม้ว่าเป็นผู้พัฒนาอสังหาฯ ที่มีขนาดเล็ก แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไทย จึงมีความแตกต่างจาก ผู้พัฒนาอสังหาฯรายอื่นๆ

ปี 2561 ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ TITLE เติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเปิด โครงการใหม่ที่หาดราไวย์ (The Title V) การปิดการขายโครงการที่หาดในยาง (The Title Residencies Nai-Yang Phase 1 และ Phase 2) การซื้อที่ดินบนหาดบางเทาเพื่อก้าวสู่ทำเลที่สาม ตลอดจนการลงนามในสัญญาแต่งตั้งกลุ่ม บริษัท เบสท์ เวสเทินร์น (Best Western Inc. : BWI ) เพื่อเข้ามาบริหารห้องพักในรูปแบบ คอนโดเทล ในโครงการ The Title V ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสายธุรกิจนอกเหนือจากการพัฒนาอสังหาฯ ในรูปแบบที่มีอยู่เดิม การลงนามในสัญญาแต่งตั้ง BWI ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีความชำนาญในการบริหารโรงแรมและคอนโดเทลภายใต้เชน (Chain) Best Western ซึ่งถือเป็น 1 ใน 10 ของผู้บริหารโรงแรมใหญ่ที่สุดของโลกนั้นถือเป็นการเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าที่ต้องการถือครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้นอกเหนือจากการมาพักอาศัยในบางช่วงเวลาซึ่งความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้มีแนวโน้มที่สูงขึ้นมาก ทำให้มั่นใจได้ว่าจะส่งผลดีกับบริษัทถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นสายธุรกิจที่จะสร้างรายได้ประจำ ( Recurring Income) ในอนาคต

ผลการดำเนินงานในปี 2561 มีรายได้อยู่ที่ 311.73 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6.07% จากปีก่อน แต่คลาดเคลื่อนจากเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากไม่สามารถโอนโครงการหาดในยางเฟส 1-2 ได้ทันในไตรมาส 4/2561แม้ว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2561 เนื่องจากราคาประเมิน ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2562 ตามที่ฝ่ายบริหารได้เคยชี้แจงผ่านสื่อพร้อมกล่าวคำขอโทษไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก่อนหน้านี้แล้วนั้น

ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท คงปฎิเสธความรับผิดชอบดังกล่าวไม่ได้ แม้ว่าสาเหตุจะมาจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ก็ตาม จึงต้องขอกล่าวคำขอโทษมายังผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ณ ที่นี้ด้วยเช่นกันแต่ขอให้ความมั่นใจว่า THE TITLE จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป เรายังคงยึดมั่นที่จะสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยให้เติบโตควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว เพื่อก้าวเป็นเบอร์หนึ่งอสังหาฯทางเลือกของจังหวัดภูเก็ต สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีที่ได้วางไว้นอกเหนือจากงานทางธุรกิจแล้ว เรายังให้ความสำคัญในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ เราได้ร่วมโครงการปลูกป่าที่จังหวัดสกลนคร ดูแลรักษาความสะอาดบนหาดราไวย์และหาดในยางอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ความสนับสนุนกับมูลนิธิต่างๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบทางสังคม ซึ่งคณะกรรมการตระหนักดีถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของบริษัทที่ต้องทำต่อเนื่องตลอดไป

ในนามของคณะกรรมการของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนงานที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และที่สำคัญผมต้องขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนที่มุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่ได้วางไว้และเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

นายสุวิช ล่ำซำ

ประธานกรรมการ