สารจากประธานกรรมการ

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565) เพื่อก้าวเป็นเบอร์หนึ่ง “อสังหาฯทางเลือก” ของจังหวัดภูเก็ต สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ถือเป็นเรื่องท้าทายความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของ TITLE

เรียน ผู้ถือหุ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ “TITLE” ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน (IPO) และได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ mai ถือเป็นก้าวแรกของความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนั้น ทำให้บริษัทฯ สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในอนาคต

TITLE อาจเป็นเพียงผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดเล็ก แต่มีความแตกต่างจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ เนื่องจากมีตลาดเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่มีความชื่นชอบในธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดภูเก็ตและมีความต้องการถือครองอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันมีเกือบ 40 ประเทศ ทำให้เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่นำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไทย เปรียบเหมือนธุรกรรมการท่องเที่ยวและส่งออก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยของเราแม้ว่าจะเป็นเพียงองค์กรเล็กๆ ก็ตาม

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565) เพื่อก้าวเป็นเบอร์หนึ่ง “อสังหาฯทางเลือก” ของจังหวัดภูเก็ต สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ถือเป็นเรื่องท้าทายความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของ TITLE ที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องร่วมมือกันบริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ตามที่ได้เคยให้คำมั่นสัญญาไว้กับสังคม เพื่อสร้างความเติบโต ความมั่นคง ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ข้างต้น

ในนามบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กระผมขอขอบพระคุณสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้ให้โอกาสและความไว้วางใจให้บริษัทฯ เข้ามาเป็นบริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปีที่ผ่านมา และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน สื่อมวลชน ฯลฯ ตลอดจนผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯตลอดมา

นายสุวิช ล่ำซำ

ประธานกรรมการ