เอกสารการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด

กฏบัตร

กฎบัตรของคณะกรรมการ
ดาวน์โหลด

จรรยาบรรณบริษัท

จรรยาบรรณของบริษัท
ดาวน์โหลด
จริยธรรมทางธุรกิจ
ดาวน์โหลด

เอกสารบริษัท

ข้อบังคับบริษัท
ดาวน์โหลด
หนังสือบริคณห์สนธิ
ดาวน์โหลด
ปัจจัยความเสี่ยง
ดาวน์โหลด