กิจกรรมเพื่อสังคม

แบ่งฝันปันรักให้น้อง ณ.โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

เนื่องด้วยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันคนพิการสากล" เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ มีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ ได้มีการรณรงค์เรื่องสิทธิ และความเท่าเทียมกันในสังคนเพื่อคนพิการ รวมไปถึงมีการจัดกิจกรรมคนพิการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ทักษะการช่วยตัวเอง การเพิ่มพูนสมรรถภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของคนพิการ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน ระหว่างคนพิการและคนปกติ

โดยในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำโครงการ แบ่งฝันปันรักให้น้อง เพื่อมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ โดยการจัดซื้อและรวบรวมสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นไปมอบให้กับน้องๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป