ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

การเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น, เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบขอส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสาร
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบการเงินบริษํท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ CD-ROM
รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และรายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 ดาวน์โหลด
คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าประชุม ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดการประชุมผ๔้ถือหุ้น ณ ห้องสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ A ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ B ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ C ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการลงทะเบียน
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด