ข้อมูลทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ 2560 2561 ไตรมาส 3 ปี 2562
สินทรัพย์รวม 969.59 1,754.61 1,098.83
หนี้สินรวม 444.56 1,203.59 351.86 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 525.03 551.02 746.97
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 200.00 220.00 330.00
รายได้รวม 301.22 324.13 1,108.99
กำไรสุทธิ 40.88 28.21 218.41
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.06 0.33
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 7.25 2.63 20.53
ROE(%) 10.80 5.24 33.43
อัตรากำไรสุทธิ(%) 13.57 8.70 19.69