ข้อมูลทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ 2560 2561
สินทรัพย์รวม 969.59 1,754.61
หนี้สินรวม 444.56 1,203.59
ส่วนของผู้ถือหุ้น 525.03 551.02
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 200.00 220.00
รายได้รวม 301.22 324.13
กำไรสุทธิ 40.88 28.21
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.06
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 7.25 2.63
ROE(%) 10.80 5.24
อัตรากำไรสุทธิ(%) 13.57 8.70