ข้อมูลผู้ถือหุ้น

Date time Title รายละเอียด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เวลา

ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 53 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร