ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563 ดังนี้
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ 379,245,000 57.46
  นายดรงค์ หุตะจูฑะ 25,920,000 3.93
  นายวิโรจน์ หุตะจูฑะ 8,910,000 1.35
  รวมกลุ่มนายเด่นดนัย หุตะจูฑะ 414,075,000 62.74
2. นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว 27,020,000 4.09
3. Mr. Mai Mang Lee 13,200,000 2.00
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,256,229 1.86
5. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 10,395,220 1.58
6. น.ส.ชนิดา ธรรมอมรสิน 7,786,590 1.18
7. นายประเสริฐ วรรณเจริญ 6,405,000 0.97
8. นางเกษมศรี วรรณโรจน์ 6,357,450 0.96
ผู้ถือหุ้นรายอื่น 162,503,070 24.62
  รวม 659,998,559 100.00
  ยอดรวมทุนชำระแล้ว 329,999,264
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,219 99.43
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 7 0.57