ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562 ดังนี้
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ 252,830,000 57.46
  นายดรงค์ หุตะจูฑะ 19,280,000 4.38
  นายวิโรจน์ หุตะจูฑะ 5,940,000 1.35
  น.ส. พิชามญชุ์ หุตะจูทะ 4,290,500 0.97
  รวมกลุ่มนายเด่นดนัย หุตะจูฑะ 282,340,500 64.16
2. นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว 19,280,000 4.38
  นายศศิน ปิ่นแก้ว 4,204,340 0.95
  รวมกลุ่มนายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว 23,484,340 5.33
3. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 8,884,600 2.01
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5,401,480 1.22
5. น.ส.จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์ 4,600,000 1.04
6. น.ส.ชนิดา ธรรมอมรสิน 4,369,060 0.99
7. นายประเสริฐ วรรณเจริญ 4,270,000 0.97