คณะกรรมการบริษัท

นายวิโรจน์ หุตะจูฑะ

กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1.35 %


คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาโท (MS MATHS – Master of Science Mathematics)
    มหาวิทยาลัยมิน ดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118/2015

ประสบการณ์การทำงาน

2549 - ปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)​

2543 - ปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท สาม ธันวา จำกัด