คณะกรรมการบริษัท

นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ

กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รักษาการกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 57.46 %


คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรี (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • Mini MBA รุ่นที่ 35 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118/2015

ประสบการณ์การทำงาน

2553 - ปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  • ประธากรรมการบริหาร บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  • รักษาการกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)