คณะกรรมการบริษัท

นายดรงค์ หุตะจูฑะ

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 4.38 %


คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118/2015

ประสบการณ์การทำงาน

2544 - ปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการบริหาร บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)