คณะกรรมการบริษัท

นางสาวจีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์

กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1.04 %


คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2015

ประสบการณ์การทำงาน

2550 - ปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  • รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท สาม ธันวา จำกัด