คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชัยวุฒิ จิตราคนี

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.10 %


คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2014
 • Advanced Audit Committee Program (ACP) 2016
 • หลักสูตร Chief of Financial Officer (CFO) รุ่นที่ 3 สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรการบริหาร เศรษฐศาสตร์สาธารณะ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น ที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
 • อบรมหลักสูตร “Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance”
 • อบรมหลักสูตร “Gorporate Governance Orientaion for New Listed Company”

ประสบการณ์การทำงาน

2557 - ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท วีไออี จำกัด

2554 - ปัจจุบัน

 • รรมการ บริษัท เอส ที ซี อินโนเวชั่น จำกัด

2553 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท คัสตอมไมซ์เทคโนโลยี จำกัด

2552 - ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท เส้นสาลี จำกัด

2551 - ปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารการเงิน บริษัท เรดอน จำกัด

2551 - ปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารการเงิน บริษัท นีโอฟาร์ม จำกัด