คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายประเสริฐ วรรณเจริญ

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและนิติกรรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.97 %


คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาโท สาขาการบริหารพัฒนาสังคม สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

2557 - ปัจจุบัน

  • กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและนิติกรรม บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2543 - ปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท สาม ธันวา จำกัด