สารจากประธานกรรมการ

ผลการดำเนินงานในปี 2563, ตลอดระยะที่ผ่านมา บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ “TITLE” ยึดมั่นบนหลักธรรมาภิบาลและ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ผู้ถือหุ้น

โดยมุ่งให้เกิด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และการเจริญเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน ควบคู่กับความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และบุคคล และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ในการบริหารองค์การ

ด้วยในปี 2563 มีการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ภาวะสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว เพื่อก้าวข้ามวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน กระผมในนามประธานกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามทิศทางนโยบาย มีการบูรณาการตามกรอบ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างเต็มที่

ในปีนี้ ถือเป็นปีแห่งความท้าทาย บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ และพร้อมที่ดำเนินกิจการอย่างเต็มความสามารถ ภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการภาครัฐ เศรษฐกิจ การเงิน การท่องเที่ยว และสังคม เพื่อให้สามารถเปิดตัวโครงการใหม่ ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น และเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป

สุดท้ายนี้ ในนามของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กระผมขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งสถาบันการเงิน ลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ ตลอดจนสื่อมวลชน ที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะมุ่งมั่นบริหารงานและทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส่ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์ที่ดีต่อองค์กรต่อไป

นายสุวิช ล่ำซำ

ประธานกรรมการ