กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ร่มโพธิ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) นำคนงานเข้าช่วยซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักของครอบครัวผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บริษัท ร่มโพธิ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณดรงค์ หุตะจูฑะ และ คุณธงชัย เชียงสุ นำคนงานเข้าช่วยซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักของครอบครัวผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทางบริษัทฯช่วยเริ่มซ่อมแซมและปรับปรุงเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 และแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา