ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107559000478
ลักษณะการประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 53 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 02-907-8140-2
โทรสาร 02-907-8144
เว็บไซด์ www.rhombho.co.th
อีเมล์ info@rhombho.co.th
ทุนจดทะเบียน 362,812,746.50 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 362,812,746.50 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991
ผู้สอบบัญชี บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
338 อาคาร A ชั้น 8 โครงการปรีชาคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก
ซอยรัชดาภิเษก 20 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-275-9599
ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท สำนักงาน โปรเฟส วัน จำกัด
เลขที่ 145 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-731-5200 โทรสาร 02-731-5201