คณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุวิช ล่ำซำ

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.10 %


คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Abilene Christian University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2015
  • อบรมหลักสูตร “Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance"

ประสบการณ์การทำงาน

2557 - ปัจจุบัน

  • ประธานกรรมการ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการอิสระ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2539 - ปัจจุบัน

  • Assistance Director agency transformation บริษัท เอไอเอ จำกัด