คณะกรรมการบริษัท

นางจิตติมา สัจจวานิช อินทุจันทร์ยง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.10 %


คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 • เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 36
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2015
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (ACP) 2016
 • อบรมหลักสูตร “Gorporate Governance Orientaion for New Listed Company”

ประสบการณ์การทำงาน

2557 - ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2555 - 2557

 • ประธานอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ป.ป.ท. )

2554 - 2557

 • ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา

2553 - 2554

 • เลขานุการประธานวุฒิสภา​