คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว

กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนและควบคุม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 4.38 %


คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี (Certified Public Accountants: CPA)
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2015

ประสบการณ์การทำงาน

2557 - ปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการบริหาร บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนและควบคุม บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท ซีโอเอส ออดิท จำกัด