ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 เมษายน 2564 ดังนี้
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ 417,169,500 57.49
2 นายดรงค์ หุตะจูฑะ 20,771,800 2.86
3 บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร์  จำกัด 19,549,032 2.69
4 นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว 15,383,000 2.12
5 Mr. Mai  Mang  Lee 14,520,000 2.00
6 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 13,808,242 1.90
7 นายเพ่งเพียร  เหล่ากำเนิด 12,300,000 1.70
8 นายประเสริฐ วรรณเจริญ 10,775,500 1.48
9 นายวิโรจน์ หุตะจูฑะ 9,801,000 1.35
10 น.ส.ชนิดา  ธรรมอมรสิน 8,597,249 1.18