วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยให้เติบโต ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ตามหลักพุทธศาสนา

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อความประทับใจของผู้อยู่อาศัย

สร้างสังคมและสภาพแวดล้อมใหม่ที่อยู่ร่วมกันได้กับธรรมชาติ

ใส่ใจดูแลและให้บริการหลังการขายเพื่อให้เกิดความมั่นใจและความอบอุ่นใจแก่ผู้อาศัย

ควบคุมดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น