ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

การเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น, เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบขอส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด